Vytlač článok

Aké poštové schránky sú trendové?

So vznikom spoločenstiev vlastníkov bytov si ľudia žijúci v bytových domoch začínajú uvedomovať zodpovednosť, ktorá im vyplýva z výsady vlastníctva. Jednoducho povedané chcú sa o svoj bytový dom starať a jeho spoločné časti už vnímajú ako vlastné.

do-textu-1
Pri porovnaní investícií vynaložených na obnovu rodinného a bytového domu bude jednoznačným víťazom rodinný dom. V prípade bytových domov často investície len do drobných opráv nezodpovedajú hodnote a technickému stavu bytového domu, a preto by mali vlastníci pristúpiť k jeho revitalizácii koncepčne.
Súčasťou obnovy bytového domu je aj úprava vstupných priestorov. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú poštové schránky. Pri ich výbere je dôležité prihliadať okrem iného aj na funkčné a estetické prvky.

Kam poštové schránky umiestniť?
Prvou otázkou, ktorou sa treba zaoberať, je otázka vhodného priestoru na umiestnenie poštových schránok.
Podľa počtu schránok potrebných pre daný bytový dom sa najskôr zvažuje zabudovanie takzvaných dvojstranných poštových schránok (obr. 1) v priestoroch vstupných dverí (zásielky sa doručujú z vonkajšej strany objektu a vyberajú zvnútra). Schránky sa umiestňujú v súlade s požiadavkami STN 73 4301: 2005 (Budovy na bývanie) a poštovým poriadkom tak, že na doručenie zásielok nie je nutné vstupovať do uzamknutej časti budovy. Schránky možno kotviť do pevných kovových, drevených alebo plastových rámov brán, namiesto výplne alebo do vopred pripravených otvorov v murive.

Treba dbať na to, aby priestor vstupnej brány zostal rovnako funkčný ako pred montážou, vhodne riešiť šírku a rozmiestnenie dverí a pevných výplní. Dvojstranné poštové schránky možno osadiť aj po stranách vstupu. Ideálne je používať skupinové poštové schránky, špeciálne vyrábané v zostavách určených na tento účel. V prípade dvojstranných poštových schránok je dôležité presné vyhotovenie a lícovanie všetkých pohyblivých častí schránok doplnené tesnením, ktorým sa zabezpečí zníženie prechodu tepla cez schránkové boxy.

obr1-obr2

 

Rozvrhnutie výšky schránok

obr-4V súlade s STN EN 13724: 2003 (Poštové služby. Vhadzovacie otvory domových listových schránok a listových panelov. Požiadavky a skúšobné metódy) doručovacie otvory skupinových schránok majú byť umiestnené tak, aby sa vzdialenosť ich osí od podlahy pohybovala v rozpätí od 400 do 1 800 mm. Treba myslieť aj na ľudí so zníženou pohyblivosťou a časť schránok umiestniť vo výške v rozpätí od 800 do 1 200 mm nad podlahou. Tým sa zabezpečí bezproblémový prístup týchto osôb k zásielkam.

Ak priestor vstupných dverí nedovoľuje umiestnenie dvojstranných schránok pri dodržaní potrebnej výšky, odporúča sa použiť jednostranné poštové schránky (doručovanie aj výber zásielok sa realizuje z jednej strany). Možno ich umiestniť na stenu budovy, prípadne na samostatné konzoly pred budovou (obr. 2). Na tento účel treba použiť schránky s kvalitnou povrchovou úpravou odolnou proti poveternostným vplyvom a následnej korózii. Bez ohľadu na to, že schránky sú chránené strieškou, je dôležité na zabezpečenie ochrany zásielok proti namoknutiu použiť konštrukciu schránok s odtokovými drážkami s presne lícujúcou záklopkou (kryt doručovacieho otvoru).

Všednosť možno nahradiť farbami
Ak investor z rozličných dôvodov preferuje umiestnenie schránok do interiéru, má možnosť sám navrhnúť ich farbu alebo kombináciu farieb. Farby schránok sú veľmi dôležitým prvkom, ktorým možno pri troche kreativity zmodernizovať vestibul bytového domu a do­dať mu jedinečný dizajn. Farby pohyblivých častí (dvierok, záklopiek) ladia s farbou stien, čím vznikne efektný jednotný celok (obr. 3). Vhodnými a praktickými doplnkami interiérov sú stojany na reklamné tlačoviny (obr. 4), ktoré sú spravidla lakované v rovnakých odtieňoch farebnej škály RAL, akú majú schránky. Na aktualizáciu oznamov v bytovom dome slúžia vitríny (obr. 5). Výrobcovia ich ponúkajú v rôznych rozmeroch, ktoré umožňujú umiest­nenie potrebného počtu formátov A4. Vitríny sú vybavené uzamykacím mechanizmom a bezpečnostným polykarbonátovým sklom.

obr-5

 

Komunikačné zariadenia, kamery, čipy
Na zabezpečenie komunikácie s bytmi možno do priestoru schránok zabudovať komunikačný obr-6panel. Ten pozostáva zo zvončekových tlačidiel s menovkami pre jednotlivé byty, z komunikačnej jednotky, prípadne kamerovej jednotky. Dotykový či bezdotykový domový prístupový systém sa stáva štandardom každého bytového domu a rovnako ako dobre umiestnené poštové schránky prispieva k bezpečnosti objektu. Pri výmene vstupných dverí by sa naň preto nemalo zabúdať a inšta­láciu zabezpečiť už počas montáže schránok. Výhodou osadenia komunikačného systému (obr. 6) do panela zároveň so schránkami je:

  • pevná a presná poloha zariadenia,
  • dobrá dostupnosť elektrických vedení k zariadeniu,
  • odstránenie murárskych prác vyplývajúcich z narušenia obvodového muriva.

Kvalita a cena
Dobrou správou je, že slovenskí spotrebitelia ako správcovské firmy a spoločenstvá čoraz viac kladú na popredné miesto kvalitu výrobkov. Zaujímajú sa o referencie firmy, vyžadujú certifikáty kvality v súlade s STN EN ISO 9001: 2009, informujú sa o pôvode výrobkov, zaujímajú sa o záruku a jej uplatnenie v praxi, záručný a pozáručný servis, ktorý firma poskytuje. Za ostatné roky sa poučili zo skúseností, či už cudzích, alebo vlastných, že to, čo je lacné, nemusí byť kvalitné. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že kladú dôraz na výber zhotovovateľa, vďaka čomu sa ich investícia do majetku stáva efektívnou.

 

 

autor: Ing. Milan Martinásek
foto: MARBOX

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

 

Pin It

Comments are closed.